Poskytované služby

Zpracování textu - Služby

Digitalizace textu

Na základě rukopisu, strojopisu nebo vytištěného textu vytvoříme digitální dokumenty, které budete moci zobrazit a dále upravovat v běžných kancelářských aplikacích (Microsoft Office Word, OpenOffice.org Writer). Texty můžeme dodat také ve formátu PDF. Proces digitalizace závisí na typu zdrojového textu. V případě rukopisů či velmi nekvalitních strojopisů a tištěných textů (dokumenty částečně znehodnocené živelnou událostí apod.) je nutné text přepisovat ručně. Zpracování těchto typů textů je tedy jak časově, tak i finančně náročnější.

Pokud kvalita dodaných materiálů umožňuje automatické zpracování pomocí softwaru využívajícího technologii OCR (Optical Character Recognition), dojde ke snížení výsledné ceny a také času potřebného na zpracování zakázky. Informace o cenách a časové náročnosti pro jednotlivé typy digitalizovaného textu získáte v části Ceník.

Tvorba textu

Na základě vašich podkladů vypracujeme texty na požadované téma – obohatíme vaše weby o poutavé texty, zpracujeme prezentaci vašich produktů nebo vytvoříme poutavé popisky zboží. V případě odborných textů jsme schopni zajistit autory zaměřené na techniku, medicínu, ekonomii, finančnictví a další obory. Při tvorbě textů klademe důraz na gramatickou a stylistickou správnost, dodržení typografických zásad, používání jazyka zaměřeného na cílovou skupinu, čtivost a jedinečnost.

V dnešním světě za mnoho podnikatelů „prodává“ přímo Internet. Ideálním způsobem přivedení návštěvníků na webovou prezentaci vašich produktů jsou vyhledávače, struktura a obsah textu tedy musí mít formu, která umožní dosažení výhodných pozic při vyhledávání. Text, který je správně optimalizován pro vyhledávače, může snadno získávat velké množství návštěvníků zcela automaticky bez nutnosti vynakládání dalších nákladů na propagaci.

Hlavní snahou při optimalizaci webu je dosáhnout co nejlepších pozic ve výsledcích vyhledávání pomocí fulltextových vyhledávačů, neboť většina uživatelů při hledání klikne s vyšší pravděpodobností na přední pozice výsledků vyhledávání. Relevantní a dobře strukturovaný text obsahující rozumnou hustotu klíčových slov pak může být jedním z faktorů ovlivňujících vaše podnikání.

Korektury textu

Kromě výše zmíněných činností provádíme také jazykové korektury textu. V případě vašeho zájmu provedeme korektury publikací, webových stránek, bakalářských a diplomových prací a dalších typů textu. Uvědomujeme si, že oborníci z mnoho různých oborů nemusejí být experty na práci s jazykem, a proto je v některých případech nutné jejich myšlenky „uhladit“ a dát obsahu tu správnou formu v závislosti na cílové skupině čtenářů textu. Od toho jsme tady pro vás my.Informace ve zkratce