Naše ceny

Níže uvedené ceny jsou určitým měřítkem, ze kterého vycházíme při kalkulaci nákladů před odsouhlasením projektu. Každá zakázka může být do určité míry specifická, proto se ze zákazníkem vždy dopředu dohodneme na ceně a termínu dodání.

Ceník činností
Činnost Rozsah zakázky
1–10 NS 11–25 NS více než 25 NS
Digitalizace rukopisu a špatně čitelného textu (přepis) 40 Kč/NS 38 Kč/NS 35 Kč/NS
Digitalizace dobře čitelného textu (OCR) 23 Kč/NS 22 Kč/NS 19 Kč/NS
Tvorba textu (web, popisky zboží, publikace) 680 Kč/NS 660 Kč/NS 640 Kč/NS
Korektury textu 50 Kč/NS 48 Kč/NS 45 Kč/NS


Slevy a přirážky
Charakteristika zakázky Změna ceny
Druhá a další zakázka -5 %
Digitalizace textu v cizím jazyce (psán latinkou) +20 %
Dodání již naskenovaných textů k digitalizaci -20 %
Dodání relevantních podkladů pro tvorbu textu -20 %
Tvorba textu s vyšším nárokem na odbornost +50–100 %


Modelová zakázka 1: Zákazník požaduje digitalizaci sešitu vyplněného rukopisem, odhaduje počet normostran na 16. Operátor stanoví předběžnou kalkulaci nákladů na přepis na 16·38 = 608 Kč. Operátor kontaktuje zákazníka s návrhem ceny a termínu dodání a po vzájemném odsouhlasení očekává doručení materiálů od zákazníka. Po přepsání textu je zákazníkovi neprodleně odeslán digitalizovaný text (ve formátu DOC, ODT nebo PDF) a zároveň je mu fakturována výsledná částka stanovená na základě skutečného počtu normostran výsledného textu.

Modelová zakázka 2: Zákazník požaduje digitalizaci 50 vytištěných stran A4, odhaduje počet normostran na 60. Zároveň požaduje provedení korektur textu. Zákazník může text sám naskenovat, a získat tak slevu (a zároveň ušetřit na poštovném a urychlit proces). Operátor stanoví předběžnou kalkulaci nákladů na automatickou digitalizaci pomocí softwaru s následnou kontrolou shody s originálem na 60·19 = 1 140 Kč (respektive 912 Kč po 20% slevě za dodání již naskenovaných materiálů). Odhad nákladů na následné korektury je 60·45 = 2 700 Kč. Operátor kontaktuje zákazníka s návrhem ceny (3 612 Kč) a termínu dodání a po vzájemném odsouhlasení očekává doručení materiálů od zákazníka. Jakmile operátor obdrží všechny podklady, zahájí převod na text, provede kontrolu a předá text k provedení korektur. Zpracovaný text bude neprodleně odeslán zákazníkovi (ve formátu DOC, ODT nebo PDF) a bude mu fakturována výsledná částka stanovená na základě skutečného počtu normostran výsledného textu.

Další informace:

Normostrana (NS) je definována jako strana textu obsahující 1 800 znaků včetně mezer. Jedna normostrana tedy odpovídá třiceti řádkům textu o šedesáti znacích, což je přibližně 250 slov textu.

Minimální hodnota zakázky je 500 Kč. V případě dlouhodobější spolupráce jsme ochotni přistoupit i na zpracování menších zakázek.

Pokud bude dokončení zakázky vyžadovat odeslání materiálů poštou, budou k ceně připočteny náklady dle sazeb České pošty.

Nejsme plátci DPH.Informace ve zkratce